FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

Nytt pris på EL.

Nytt pris på EL för alla som bor i Brf Porten
fr.o.m. 1 okt 2022.
De flesta har säkert via TV, radio, tidningar och på internet följt vad som hänt med
energipriserna. De kraftigt höjda energikostnaderna drabbar också vår
bostadsrättsförening.
Föreningen har sedan vi gick över till gemensam EL 2019 lyckats hålla samma pris
per kWh mot våra medlemmar, men nu rusar EL-priserna i höjden och därför måste
föreningen höja EL-priserna mot sina medlemmar.
Då el-leverantörerna inte gärna vill teckna fasta avtal utan att ta mycket höga
säkerhetsmarginaler och då fler el-leverantörer kommit i ekonomiska problem har
föreningsstyrelsen bestämt att hålla kvar vis en ekonomisk stabil leverantör och att
från och med 1 okt 2022 a-conto debitera med ett nytt fast grundpris per kWh och
sedan i efterskott reglera medlemmens Elförbrukning med ett rörligt pris (plus eller
minus) utifrån det medelpris som föreningen betalt leverantören under före-gående
kvartal. Grundpriset baserar sig på det pris som föreningen betalt i juli i år, och detta
pris används för a-conto under 4:de kvartalet. När sedan de kalla månaderna kommer
KAN därför regleringspriset och a-contopriset bli högre då leverantörerna normalt
höjer priserna under den kalla årstiden.
Som vanligt sker a-contodebitering varje månad mot varje medlems beräknade EL förbrukning och kostnadsreglering sker kvartalsvis gentemot den faktiska EL förbrukning medlemmen haft under det föregående kvartalet. Enl. Arcada AB som
sköter om våra debiteringar mot medlemmarna KAN dock faktura utskicken att
komma att ske månadsvis varför även kostnadsreglingarna då kommer att ske
månadsvis.
Priset höjs med 1,36kr/kWh +moms fr.o.m. 1 okt. i år, och det nya priset blir då
2,76 kr/kWh + moms. Med moms blir då priset 3,45 kr/kWh.
Det nya kWh-priset används alltså som a-contopris för perioden okt-dec i år därefter
kommer styrelsen att se över kWh-priset månad för månad då priserna på marknaden
hela tiden rör sig mycket kraftigt, och då ett fastprisavtal med El-leverantören säkert
skulle bli mycket dyrare för medlemmarna p.g.a. El-bolagens behov av stora
säkerhetsmarginaler på en rörig marknad.
Föreningen fick de kraftigt höjda priserna redan f.o.m.1 juli i år men anser sig inte
kunna vidare debitera medlemmarna för höjningen under perioden 1 juli-30 sept.
Då de höjda priserna även omfattar föreningens egen förbrukning och då vi kan
förvänta oss andra höjda energipriser, t.ex. på värme, kommer styrelsen nu att extra
noga följa energipriserna månad för månad och återkomma om ev. höjda
medlemsavgifter från och med 1 jan 2023.
Dag som ovan
STYRELSEN

You might be interested in …