FELANMÄLAN: 070-440 92 63
Expand search form
Medlemsinformation

SLUTRAPPORT ANGÅENDE RELININGSARBETET I FASTIGHETEN

Slutbesiktning av hela Prolines entreprenad genomfördes den 26 Juni, Förbesiktning i lägenheterna genomfördes i de sista portarna redan i mars, varför slutbesiktningen till största delen blev ett slutmöte där förbesiktningarna och utförda åtgärder av besiktningsanmärkningar kontrollerats genom dokumenterad egenkontroll.

Vid slutbesiktningen valde därför föreningen att låta besiktningsmannen utföra ”stickprovskontroll” i några lägenheter för att se att åtgärder överensstämmer med redovisad egenkontroll. I samband med slutbesiktningen gjordes även besiktning av de arbeten som skett från taket.

Tyvärr blev det en besiktning där besiktningsmannen fann ytterligare fel och brister som Proline måste åtgärda vilket gör att vi kommer att se Prolines personal till och från i området under augusti månad tills dessa anmärkningar är rättade och förnyad slutbesiktning är utförd.

Sorunda VVS Teknik (föreningens fastighetsskötare) och deras underentreprenörer kommer hjälpa Proline med att åtgärda en del större fel och brister. Dessa åtgärder kommer dock att bekostas av Proline som är ansvariga för bristerna och inte belasta föreningen ekonomiskt. Då endast ett fåtal lägenheter berörs av dessa fel och briståtgärder ber vi er som ännu inte hämtat era lägenhetsnycklar att hämta och återkvitterar dessa på fastighetsskötarkontoret, Storvretsvägen 65.
Öppettider helgfri Måndag –Fredag kl 07:30-08:30.

VIKTIGT FÖR ER SOM LÄGENHETSÄGARE

Om ni skall förändra avloppet/golvbrunnen på ett nu renoverat (Relinat) avloppsrör måste föreningen kontaktas i god tid före arbetet startas., Vid fel utförd förändring/anslutning kan läckage lätt uppstå och ni som lägenhetsinnehavare blir ansvarig. Kontakt skall även tas om auktoriserad rörmokare anlitas.

Om ni avser att rensa avloppet är det ABSOLUT FÖRBJUDET att använda kemiska preparat typ kaostik soda och propplösare. Kontakta gärna istället våra fastighetsskötare som vet hur dessa relinande avlopp mekaniskt skall rensas. Vattenlås under tvättställ eller diskbänk rensas lättast av lägenhetsinnehavaren själv genom att dessa skruvas isär och spolas rena och återmonteras och täthetstestas genom spolning.

Föreningen hoppas att alla medlemmarna har förståelse för alla ”negativa överraskningar” som inträffat. Våra entreprenörer och styrelsen har i görligaste mån försökt att begränsa störningarna för de boende och utfört akutåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt.
Vi har på detta sätt kunnat hålla budget och kan därför meddela att det inte blir några ytterligare avgiftshöjningar p.g.a. avloppsrenoveringen än den höjning medlemmarna fick Januari 2014.

BRF PORTEN

Styrelsen

You might be interested in …